Stronami uczestniczące w transakcjach na rynku nieruchomości

Stosunki zachodzące pomiędzy stronami na rynku nieruchomości określa przede wszystkim umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z nią, każda ze stron odpowiada wobec drugiej, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonego zobowiązania, pozostające w związku przyczynowym ze szkodą poniesioną przez drugą stronę. Uzyskanie odszkodowania od niesolidnego pośrednika zapewnia ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami.